Quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính

Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bài Viết Liên Quan

Back to top button