Hoạt động Đảng bộ Công ty

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

 Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định luôn xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và xem đây là nhiệm vụ cốt lõi, quyết định chất lượng, hiệu quả tổ chức cơ sở đảng và hoạt động của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện lãnh đạo Đảng bộ Công ty nhận Bằng khen và hoa của lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Trong năm 2020, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phải bảo đảm hoạt động của Công ty, nhưng dưới sự lãnh đạo linh hoạt, hợp lý của Đảng ủy Công ty, sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn ổn định và phát triển, đạt 436 tỷ đồng (đạt 103,1 % so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 35,2 tỷ đồng) và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

     Đảng bộ Công ty luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy viên, đảng viên giữ cương vị chủ chốt trong Công ty; điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, các chi ủy trực thuộc cho phù hợp, tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và giải quyết các vấn đề trong Đảng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm, chú trọng. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được Đảng bộ chú trọng; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được thực hiện thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi, đảng bộ; đảng viên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, những quy định của địa phương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc; không có hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và vi phạm, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

     Đảng bộ luôn phát huy vai trò của đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên học tập nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong các hoạt động, góp phần tham gia quản lý doanh nghiệp. Tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Công ty…

      Có được những kết quả trên, Đảng bộ Công ty đã phát huy dân chủ, duy trì đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, chủ động xử lý công việc kịp thời, chất lượng theo chức trách nhiệm vụ được giao; có kế hoạch kiện toàn, nâng cao năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát từ khi xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất với nhiệm vụ thường xuyên; sơ kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung biện pháp và kế hoạch thực hiện. Năm 2020, Đảng bộ Công ty được xếp loại tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở được xếp loại Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi đoàn thanh niên được xếp loại Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài Viết Liên Quan

Back to top button