Quy Định Của Trung Ương

Thông tư số 84 /2008/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bài Viết Liên Quan

Back to top button