Quy Định Của Trung Ương

Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Bài Viết Liên Quan

Back to top button