Quy Định Của Trung Ương

Thông tư 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, KSV tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bài Viết Liên Quan

Back to top button