Quy Định Của Địa Phương

Quyết định số 5017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiếm soát viên

Back to top button