Quy Định Của Địa Phương

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và Ban giám sát xổ số các huyện, thị xã.

Back to top button