Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 23/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  14  ĐẦU  000
 CUỐI  66  CUỐI  066
 1  00  1  000
 2  06  2  028
 3  14  3  041
 4  15  4  066
 5  24  5  069
 6  28  6  315
 7  30  7  324
 8  32  8  330
 9  41  9  442
 10  42  10  454
 11  53  11  553
 12  54  12  570
 13  56  13  606
 14  66  14  732
 15  69  15  756
 16  70  16  784
 17  84  17  797
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 22/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  14  ĐẦU  047
 CUỐI  68  CUỐI  268
 1  10  1  047
 2  14  2  162
 3  20  3  261
 4  31  4  268
 5  32  5  331
 6  34  6  368
 7  37  7  397
 8  38  8  410
 9  40  9  632
 10  44  10  634
 11  47  11  637
 12  61  12  644
 13  62  13  740
 14  62  14  771
 15  68  15  920
 16  68  16  938
 17  71  17  962
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 21/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  98  ĐẦU  991
 CUỐI  81  CUỐI  881
 1  04  1  167
 2  10  2  186
 3  13  3  210
 4  34  4  242
 5  40  5  385
 6  42  6  476
 7  42  7  477
 8  52  8  504
 9  67  9  534
 10  70  10  613
 11  76  11  640
 12  77  12  652
 13  81  13  670
 14  81  14  742
 15  85  15  881
 16  86  16  881
 17  91  17  991
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 20/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  13  ĐẦU  954
 CUỐI  79  CUỐI  579
 1  05  1  038
 2  06  2  144
 3  10  3  173
 4  13  4  192
 5  38  5  255
 6  44  6  255
 7  54  7  406
 8  55  8  471
 9  55  9  579
 10  71  10  775
 11  73  11  777
 12  75  12  785
 13  77  13  805
 14  79  14  879
 15  79  15  885
 16  85  16  910
 17  85  17  954
 18  92 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 19/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  67  ĐẦU  614
 CUỐI  68  CUỐI  568
 1  07  1  081
 2  09  2  154
 3  14  3  207
 4  21  4  270
 5  43  5  272
 6  44  6  461
 7  54  7  568
 8  61  8  590
 9  67  9  599
 10  68  10  614
 11  70  11  643
 12  72  12  644
 13  72  13  709
 14  81  14  821
 15  90  15  896
 16  96  16  897
 17  97  17  972
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 18/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  18  ĐẦU  938
 CUỐI  45  CUỐI  645
 1  01  1  001
 2  02  2  080
 3  06  3  136
 4  12  4  193
 5  13  5  328
 6  18  6  389
 7  24  7  402
 8  28  8  453
 9  36  9  493
 10  38  10  524
 11  45  11  547
 12  47  12  645
 13  53  13  693
 14  80  14  806
 15  89  15  812
 16  93  16  913
 17  93  17  938
 18  93 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 17/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  42  ĐẦU  731
 CUỐI  52  CUỐI  052
 1  05  1  005
 2  11  2  050
 3  15  3  052
 4  29  4  171
 5  30  5  278
 6  31  6  279
 7  34  7  341
 8  41  8  468
 9  42  9  515
 10  50  10  671
 11  52  11  731
 12  65  12  734
 13  68  13  811
 14  71  14  829
 15  71  15  865
 16  78  16  930
 17  79  17  987
 18  87 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 16/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  78  ĐẦU  980
 CUỐI  40  CUỐI  140
 1  00  1  010
 2  02  2  012
 3  08  3  031
 4  10  4  087
 5  10  5  102
 6  12  6  140
 7  14  7  235
 8  24  8  314
 9  31  9  385
 10  32  10  410
 11  34  11  508
 12  35  12  532
 13  40  13  534
 14  46  14  546
 15  78  15  800
 16  80  16  924
 17  85  17  980
 18  87 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 15/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  70  ĐẦU  646
 CUỐI  09  CUỐI  409
 1  00  1  049
 2  03  2  122
 3  08  3  146
 4  09  4  300
 5  12  5  308
 6  19  6  409
 7  22  7  419
 8  45  8  453
 9  46  9  646
 10  46  10  691
 11  49  11  703
 12  53  12  712
 13  68  13  780
 14  70  14  878
 15  76  15  945
 16  78  16  968
 17  80  17  976
 18  91 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 14/09/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  72  ĐẦU  023
 CUỐI  06  CUỐI  306
 1  06  1  023
 2  06  2  094
 3  17  3  106
 4  19  4  306
 5  23  5  344
 6  23  6  417
 7  28  7  419
 8  37  8  428
 9  43  9  493
 10  44  10  543
 11  47  11  552
 12  52  12  586
 13  61  13  623
 14  63  14  647
 15  72  15  661
 16  86  16  763
 17  93  17  837
 18  94 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây In kết quả