Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 27/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  96  ĐẦU  999
 CUỐI  05  CUỐI  605
 1  01  1  001
 2  05  2  024
 3  23  3  123
 4  23  4  139
 5  24  5  163
 6  28  6  249
 7  33  7  264
 8  39  8  299
 9  49  9  333
 10  51  10  487
 11  63  11  590
 12  64  12  605
 13  69  13  723
 14  87  14  728
 15  90  15  951
 16  96  16  969
 17  99  17  999
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 26/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  95  ĐẦU  855
 CUỐI  41  CUỐI  941
 1  09  1  022
 2  15  2  199
 3  22  3  345
 4  24  4  415
 5  26  5  526
 6  27  6  527
 7  41  7  547
 8  45  8  573
 9  45  9  624
 10  47  10  683
 11  55  11  809
 12  63  12  855
 13  69  13  863
 14  73  14  941
 15  80  15  945
 16  83  16  969
 17  95  17  980
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 25/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  19  ĐẦU  535
 CUỐI  16  CUỐI  916
 1  12  1  026
 2  16  2  044
 3  19  3  088
 4  26  4  150
 5  31  5  168
 6  35  6  180
 7  36  7  212
 8  42  8  281
 9  44  9  535
 10  50  10  559
 11  52  11  685
 12  59  12  836
 13  59  13  859
 14  68  14  916
 15  80  15  931
 16  81  16  942
 17  85  17  952
 18  88 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 24/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  17  ĐẦU  412
 CUỐI  22  CUỐI  422
 1  05  1  013
 2  09  2  067
 3  12  3  209
 4  13  4  305
 5  17  5  364
 6  20  6  367
 7  22  7  388
 8  46  8  412
 9  47  9  420
 10  52  10  422
 11  57  11  590
 12  64  12  652
 13  67  13  657
 14  67  14  773
 15  73  15  878
 16  78  16  946
 17  88  17  947
 18  90 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 23/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  62  ĐẦU  775
 CUỐI  85  CUỐI  585
 1  09  1  009
 2  14  2  019
 3  19  3  020
 4  20  4  027
 5  21  5  033
 6  21  6  057
 7  26  7  526
 8  27  8  559
 9  33  9  585
 10  37  10  621
 11  57  11  714
 12  59  12  774
 13  62  13  775
 14  74  14  775
 15  75  15  837
 16  75  16  921
 17  85  17  985
 18  85 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 22/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  36  ĐẦU  798
 CUỐI  94  CUỐI  594
 1  05  1  107
 2  07  2  296
 3  10  3  324
 4  24  4  340
 5  34  5  505
 6  36  6  550
 7  40  7  563
 8  43  8  583
 9  50  9  594
 10  59  10  665
 11  63  11  680
 12  65  12  759
 13  67  13  767
 14  80  14  798
 15  83  15  834
 16  94  16  910
 17  96  17  943
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 21/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  74  ĐẦU  342
 CUỐI  76  CUỐI  476
 1  21  1  022
 2  22  2  043
 3  26  3  090
 4  33  4  121
 5  42  5  126
 6  43  6  158
 7  47  7  160
 8  58  8  162
 9  60  9  265
 10  62  10  289
 11  65  11  295
 12  74  12  342
 13  76  13  387
 14  86  14  476
 15  87  15  486
 16  89  16  647
 17  90  17  733
 18  95 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 20/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  52  ĐẦU  739
 CUỐI  45  CUỐI  845
 1  08  1  036
 2  09  2  069
 3  20  3  097
 4  33  4  120
 5  35  5  333
 6  36  6  341
 7  39  7  460
 8  41  8  508
 9  44  9  677
 10  45  10  739
 11  52  11  744
 12  60  12  782
 13  69  13  809
 14  77  14  845
 15  82  15  935
 16  95  16  995
 17  97  17  998
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 19/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  87  ĐẦU  169
 CUỐI  55  CUỐI  955
 1  00  1  100
 2  04  2  119
 3  12  3  169
 4  19  4  179
 5  19  5  287
 6  24  6  319
 7  31  7  331
 8  32  8  412
 9  39  9  424
 10  49  10  432
 11  55  11  439
 12  69  12  769
 13  69  13  789
 14  70  14  849
 15  79  15  870
 16  87  16  904
 17  87  17  955
 18  89 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 18/05/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  32  ĐẦU  997
 CUỐI  46  CUỐI  946
 1  08  1  024
 2  11  2  027
 3  11  3  043
 4  24  4  162
 5  27  5  274
 6  27  6  466
 7  32  7  466
 8  43  8  511
 9  46  9  511
 10  62  10  527
 11  64  11  664
 12  66  12  666
 13  66  13  780
 14  66  14  782
 15  74  15  908
 16  80  16  946
 17  82  17  997
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá ngoại tệ
   Tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Nguồn VnEpress)