Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 21/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  02  ĐẦU  901
 CUỐI  94  CUỐI  894
 1  01  1  036
 2  02  2  231
 3  11  3  274
 4  14  4  311
 5  31  5  314
 6  36  6  378
 7  49  7  670
 8  70  8  673
 9  70  9  674
 10  73  10  697
 11  74  11  782
 12  74  12  870
 13  78  13  887
 14  82  14  894
 15  87  15  901
 16  94  16  949
 17  97  17  999
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 20/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  51  ĐẦU  462
 CUỐI  44  CUỐI  944
 1  04  1  011
 2  07  2  016
 3  07  3  032
 4  07  4  204
 5  11  5  258
 6  12  6  307
 7  16  7  412
 8  32  8  462
 9  41  9  541
 10  43  10  686
 11  44  11  795
 12  51  12  890
 13  58  13  891
 14  62  14  907
 15  86  15  907
 16  90  16  943
 17  91  17  944
 18  95 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 19/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  34  ĐẦU  075
 CUỐI  65  CUỐI  065
 1  03  1  048
 2  09  2  065
 3  11  3  075
 4  13  4  103
 5  27  5  209
 6  28  6  271
 7  31  7  328
 8  34  8  337
 9  37  9  531
 10  41  10  556
 11  48  11  756
 12  56  12  778
 13  56  13  786
 14  65  14  911
 15  71  15  913
 16  75  16  927
 17  78  17  941
 18  86 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 18/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  31  ĐẦU  100
 CUỐI  44  CUỐI  044
 1  00  1  026
 2  04  2  044
 3  15  3  100
 4  16  4  104
 5  26  5  175
 6  28  6  180
 7  29  7  229
 8  30  8  233
 9  30  9  356
 10  31  10  415
 11  33  11  416
 12  44  12  530
 13  48  13  564
 14  52  14  630
 15  56  15  728
 16  64  16  848
 17  75  17  952
 18  80 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 17/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  76  ĐẦU  677
 CUỐI  17  CUỐI  617
 1  03  1  015
 2  10  2  018
 3  15  3  021
 4  17  4  093
 5  18  5  103
 6  21  6  156
 7  25  7  210
 8  25  8  287
 9  33  9  364
 10  38  10  425
 11  50  11  433
 12  56  12  450
 13  59  13  538
 14  64  14  617
 15  76  15  625
 16  77  16  659
 17  87  17  677
 18  93 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 16/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  01  ĐẦU  492
 CUỐI  60  CUỐI  360
 1  01  1  052
 2  04  2  080
 3  20  3  151
 4  34  4  279
 5  42  5  360
 6  42  6  377
 7  51  7  434
 8  52  8  492
 9  60  9  542
 10  77  10  587
 11  78  11  604
 12  79  12  620
 13  80  13  693
 14  87  14  787
 15  87  15  878
 16  92  16  897
 17  93  17  942
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 15/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  72  ĐẦU  781
 CUỐI  28  CUỐI  728
 1  00  1  030
 2  06  2  075
 3  13  3  100
 4  16  4  106
 5  17  5  116
 6  17  6  117
 7  28  7  389
 8  30  8  417
 9  31  9  447
 10  39  10  572
 11  47  11  728
 12  72  12  731
 13  72  13  781
 14  75  14  813
 15  76  15  839
 16  81  16  876
 17  89  17  895
 18  95 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 14/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  72  ĐẦU  671
 CUỐI  74  CUỐI  874
 1  01  1  156
 2  12  2  191
 3  13  3  301
 4  16  4  313
 5  37  5  354
 6  39  6  383
 7  44  7  453
 8  53  8  516
 9  54  9  537
 10  56  10  579
 11  71  11  671
 12  71  12  812
 13  72  13  839
 14  74  14  844
 15  79  15  871
 16  79  16  874
 17  83  17  979
 18  91 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 13/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  66  ĐẦU  096
 CUỐI  42  CUỐI  442
 1  00  1  078
 2  03  2  096
 3  03  3  121
 4  05  4  178
 5  21  5  243
 6  23  6  273
 7  24  7  305
 8  42  8  442
 9  43  9  503
 10  53  10  580
 11  66  11  694
 12  73  12  700
 13  78  13  753
 14  78  14  778
 15  78  15  903
 16  80  16  923
 17  94  17  924
 18  96 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 12/07/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  33  ĐẦU  356
 CUỐI  76  CUỐI  776
 1  04  1  067
 2  10  2  163
 3  20  3  204
 4  25  4  238
 5  25  5  347
 6  33  6  356
 7  38  7  399
 8  47  8  420
 9  56  9  461
 10  61  10  510
 11  61  11  625
 12  63  12  776
 13  67  13  781
 14  76  14  784
 15  81  15  894
 16  84  16  925
 17  94  17  961
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá ngoại tệ
   Tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Nguồn VnEpress)