HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH XSKT Bình Định nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày: 20/03/2020

      Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/TW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 22/7/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 07/3/2020 đến ngày 15/3/2020, 6/6 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ theo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty. Đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã dự và chỉ đạo Đại hội tại các chi bộ.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trang trọng, đúng quy định, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác đại hội trong sinh hoạt định kỳ để tất cả đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện. Đồng thời phân công các đồng chí đảng ủy viên tham gia sinh hoạt Chi bộ có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ trong công tác chuẩn bị báo cáo chính trị và quy trình tổ chức đại hội theo quy định. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Tiểu ban hậu cần lập kế hoạch hỗ trợ kinh phí đại hội cho các chi bộ và thực hiện toàn bộ công tác trang trí, hậu cần, tổ chức đại hội cho các chi bộ.

          Vì vậy, Đại hội các Chi bộ được tổ chức trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội các chi bộ đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ.

 

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội

        Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023 của chi bộ và bầu ra cấp ủy chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo chính trị của 06/06 Chi bộ đã phản ánh đúng thực trạng, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trên các mặt: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo đoàn thể, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, khóa XII). Trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, bám sát thực tiễn và phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các chi bộ đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, tại Đại hội các Chi bộ đã bầu ra cấp ủy xứng đáng để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2023.

 

 

Bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023 tại Đại hội các chi bộ

Có thể khẳng định, Đại hội các Chi bộ trực thuộc thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để hướng đến Đại hội Đảng bộ Công ty trong thời gian tới.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ I

 
Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó bí thư Chi bộ II
 

Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ III được tái cử

 

Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó bí thư Chi bộ IV

 

Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Phó bí thư Chi bộ V

 

Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Phó bí thư Chi bộ V

 

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN