CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 787/QĐ-CTXSKT về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

Ngày: 28/11/2017

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 787/QĐ-CTXSKT

Bình Định, ngày 27 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

        Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UB ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;

      Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/6/2013 về việc hướng dẫn chi tiết  về hoạt động kinh doanh xổ số;

      Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-CTXSKT ngày 28/2/2017 của Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định;

      Căn cứ Công văn số 7637/BTC-TCNH ngày 10/6/2015 của Bộ Tài chính về việc qui định thời hạn trả thưởng;

      Căn cứ cuộc họp lãnh đạo Công ty ngày 27/11/2017;

      Xét đề nghị của ông (bà) trưởng  phòng  Phúc Tra Công ty.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung khoản 2, Điều 8  của Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định về “thời hạn lĩnh thưởng“ ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-CTXSKT ngày 28/2/2017 của Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, cụ thể như sau:

2. Thời hạn lĩnh thưởng 

          Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số lô tô Bình Định trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Trường hợp ngày thứ 30 là ngày nghỉ, Lễ, Tết trong năm theo qui định thì Công ty sẽ trả thưởng cho khách hàng vào ngày làm việc liền kề. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

          Thời gian thanh toán vé xổ số lô tô trúng thưởng của Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định đối với người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

          Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà)  Kế toán trưởng, trưởng các phòng, trưởng các đơn vị trực thuộc và CBCNVC của Công ty, các đại lý bán vé xổ số lô tô Bình Định, khách hàng tham gia dự thưởng xổ số lô tô Bình Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                                           GIÁM ĐỐC

- Hội đồng GSXS tỉnh (báo cáo) ;                                                

- Chủ tịch Cty ( báo cáo);

- Kiểm soát viên ( để biết );                                                                                           đã ký

- Ban Giám đốc; 

- Như điều 3;                                                                          

- Lưu VT.                                                                                                Nguyễn Xuân Hạnh     

 

(  )
TIN LIÊN QUAN