CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 492/QĐ-CTXSKT về việc sửa đổi Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô

Ngày: 14/09/2015

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------

 Số:  492/QĐ-CTXSKT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
----------------------------------------


   Bình Định, ngày 14 tháng 9 năm 2015
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

       Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;

      Căn cứ Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

         Căn cứ thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

         Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-CTXSKT ngày 30/8/2014 của Giám đốc Công ty ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô;

        Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh doanh Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.     Nay sửa đổi Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-CTXSKT ngày 30/8/2014 của Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định bằng các nội dung mới như sau:
                 Điều 5. Định mức dự thưởng
                 Để kiểm soát hoạt động xổ số lô tô, Công ty qui định mức dự thưởng cho từng đại lý.
                 Hàng tháng căn cứ vào tình hình tiêu thụ vé xổ số lô tô tháng trước và tình hình cụ thể từng thời điểm, từng địa bàn, Công ty sẽ qui định giá trị dự thưởng một số ứng với một lô dự thưởng cho từng đại lý .
                Đối với đại lý mới ký hợp đồng tiêu thụ vé xổ số lô tô, vì chưa có doanh thu của tháng trước nên Công ty không quy định định mức, từ tháng thứ hai trở đi Công ty qui định định mức dự thưởng như các đại lý khác.
               Khi giá trị dự thưởng một số cho một lô dự thưởng của đại lý thực tế cao hơn mức qui định của Công ty thì đại lý xổ số lô tô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trả thưởng cho khách hàng của mình phần vượt định mức đó. Công ty không giải quyết trả thưởng số tiền vượt định mức dự thưởng của đại lý nói trên.

              Điều 6.  Hình thức tham gia dự thưởng và cách xác định kết quả trúng thưởng.
             1.Hình thức tham gia dự thưởng
              Hiện nay Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định áp dụng các hình thức dự thưởng như sau:
             a.    Đối với loại 2 số
             Số lô dự thưởng gồm có:
             -    Lô đầu    Kí hiệu     Đ
             -    Lô cuối    Kí hiệu     C
             -    2 lô    Kí hiệu     2
             -    18 lô    Kí hiệu     18
           b.    Đối với loại 3 số
           Số lô dự thưởng gồm có:
           -    Lô đầu    Kí hiệu     Đ
           -    Lô cuối    Kí hiệu     C
           -    2 lô    Kí hiệu     2
           -    17 lô    Kí hiệu     17
          Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau khi kết thúc quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống của các công ty mà Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định sử dụng làm kết quả xổ số lô tô.
          2. Xác định kết quả xổ số lô tô
          Công ty sử dụng kết quả mở thưởng xổ số truyền thống hàng ngày trong tuần của các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung mà Công ty đã thoả thuận để công bố kết quả xổ số lô tô. Cụ thể như sau:
          - Thứ hai : Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên.
          - Thứ ba : Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết ĐăkLăk.
          - Thứ tư : Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hoà.
          - Thứ năm : Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.
          - Thứ sáu : Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai.
          - Thứ bảy : Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng.
          - Chủ nhật :     Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum.
          3. Cách đối chiếu kết quả
          a.    Đối với loại 2 số:
          - Lô đầu : Đối chiếu kết quả 2 số (hàng đơn vị, hàng chục) của giải tám xổ số truyền thống.
          - Lô cuối : Đối chiếu kết quả 2 số (hàng đơn vị, hàng chục) của giải đặc biệt xổ số truyền thống.
          - 2 lô : đối chiếu kết quả 2 số (hàng đơn vị, hàng chục) của giải 8 và giải đặc biệt xổ số truyền thống.
          - 18 lô : Đối chiếu kết quả 2 số (hàng đơn vị, hàng chục) từ giải 8 đến giải đặc biệt xổ số truyền thống.
          b.    Đối với loại 3 số:
          - Lô đầu :  Đối chiếu kết quả 3 số (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) của giải 7 xổ số truyền thống.
          - Lô cuối : Đối chiếu kết quả 3 số (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) của giải đặc biệt xổ số truyền thống.
          - 2 lô : Đối chiếu kết quả 3 số (hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm) của giải 7 và giải đặc biệt xổ số truyền thống.
          - 17 lô : Đối chiếu kết quả 3 số (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) từ giải 7 đến giải đặc biệt xổ số truyền thống.

          Điều 7. Giá trị trúng thưởng một lô của một số dự thưởng
         1.    Đối với loại 2 số
          -    Lô đầu :    Giá trị trúng thưởng        =  Mệnh giá của tờ vé x 60 lần.
          -    Lô cuối :   Giá trị trúng thưởng         =  Mệnh giá của tờ vé x 60 lần.
          -    2 lô :      Giá trị trúng thưởng 1 lô    = (Mệnh giá của tờ vé / 2) x 60 lần.
          -    18 lô :    Giá trị trúng thưởng 1 lô    = (Mệnh giá của tờ vé /18) x 60 lần.
         2.    Đối với loại 3 số
         -    Lô đầu :      Giá trị trúng thưởng      =  Mệnh giá của tờ vé x 600 lần.
         -    Lô cuối :     Giá trị trúng thưởng       =  Mệnh giá của tờ vé x 600 lần.
         -    2 lô :         Giá trị trúng thưởng 1 lô  = (Mệnh giá của tờ vé / 2) x 600 lần.
         -    17 lô :       Giá trị trúng thưởng 1 lô  = (Mệnh giá của tờ vé/17) x 600 lần.
        3.    Vé trúng thưởng nhiều lô được nhận thưởng tất cả các lô.
        4. Để thuận tiện trong việc trả thưởng cho khách hàng, Công ty làm tròn số giá trị trúng thưởng tương ứng với các mệnh giá vé xổ số lô tô Bình Định cụ thể như sau :

        a.    Giá trị trúng thưởng loại 2 số:

Mệnh giá vé (đ)
Lô Đầu
Lô Cuối
2 Lô
18 Lô
2.000
120.000
120.000
60.000
6.600
5.000
300.000
300.000
150.000
16.500
10.000
600.000
600.000
300.000
33.000
20.000


600.000
66.000
50.000165.000

         b.    Giá trị trúng thưởng loại 3 số:

Mệnh giá vé (đ) Lô Đầu Lô Cuối 2 Lô 17Lô
2.000
1.200.000
1.200.000
600.000
70.600
5.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
176.500
10.000
6.000.000
6.000.000
3.000.000
353.000
20.000


6.000.000
706.000
50.0001.765.000

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2015. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Trưởng các phòng, chi nhánh xổ số kiến thiết có trách nhiệm phổ biến đến tất cả đại lý tiêu thụ vé xổ số lô tô trên địa bàn quản lý của đơn vị và triển khai thực hiện .

Điều 3.  Các ông (bà) Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Trưởng chi nhánh XSKT,  Cán bộ CNVC Công ty và các đại lý kí hợp đồng tiêu thụ vé xổ số lô tô với Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;  
- Kiểm soát viên;
-HĐGSXSKT(thay b/cáo);
- Lưu VT, KD.


 

  KT.GIÁM ĐỐC
   PHÓ GIÁM ĐỐC

 
  Đã ký
    Nguyễn Xuân Thanh
   
 
 
   

 

(  )
TIN LIÊN QUAN