CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 485/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

Ngày: 25/09/2014

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------

 Số:  485/QĐ-CTXSKT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
----------------------------------------


   Bình Định, ngày 30 tháng 8 năm 2014
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

       Căn cứ QĐ số 311/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;

      Căn cứ Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

         Căn cứ thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

         Căn cứ Công văn số 3611/UBND–TH ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh cơ cấu, tỷ lệ trả thưởng vé xổ số lô tô tự chọn 3 chữ số tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.

        Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng  phòng Trả thưởng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.     Ban hành kèm theo quyết định này là Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình  Định.
Điều 2.    Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/10/2014. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ.
Điều 3.    Các ông (bà) Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị trực thuộc, CBCNVC, các đại lý bán vé xổ số lô tô và khách hàng tham gia dự thưởng xổ số lô tô Bình Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;    
- Các thành viên HĐ GSXS (thay b/cáo);
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Trang thông tin điện tử của Công ty;  
- Lưu VT, TTr.


 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

Dương Thế Đào

  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
---------------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
----------------------------------------  
THỂ LỆ
THAM GIA DỰ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ LÔ TÔ
(Ban hành kèm theo quyết định số 485/QĐ-CTXSKT ngày 30/8/2014 của Giám đốc công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định)

 

Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1.    Xổ số lô tô
               Xổ số lô tô là loại hình xổ số mà người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành và quay số mở thưởng.
                Hiện nay, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định phát hành vé xổ số lô tô thủ công gồm 2 sản phẩm:
                 - "Xổ số lô tô tự chọn 2 số": là loại hình xổ số mà người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 2 chữ số từ số 00 đến số 99.
               - "Xổ số lô tô tự chọn 3 số": là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 3 chữ số từ số 000 đến số 999.
Điều 2.    Tổ chức phát hành vé xổ số lô tô Bình Định.
             - Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định do UBND tỉnh Bình Định làm chủ sở hữu là đơn vị duy nhất phát hành vé xổ số lô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định.
                Trụ sở chính của Công ty: 304 - Phan Bội Châu, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.
                 Điện thoại: 056 3824850; Fax: 056 3821661
                 Email : xosobinhdinh@vnn.vn; Website : xosobinhdinh.com.vn.
             - Vé xổ số lô tô được Công ty phát hành và xác định kết quả trúng thưởng hàng ngày. Đại lý có thể mua vé trước cho nhiều ngày nhưng chỉ xác định kết quả phát hành hàng ngày cho số lượng vé tham gia dự thưởng trong ngày đó.
 

Chương II
QUI ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3.    Đối tượng tham gia dự thưởng và  đại lý bán vé xổ số lô tô Bình Định
         1.    Người mua vé xổ số lô tô phải đáp ứng đủ các điều kiện qui định sau:
                - Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;
                - Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;
              - Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật.
         2.     Đại lý bán vé xổ số lô tô Bình Định
               Đại lý bán vé xổ số lô tô phải đảm bảo các điều kiện qui định tại điểm 1 Điều 16 của Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính và có kí kết hợp đồng tiêu thụ vé xổ số lô tô với Công ty, chấp hành đúng các qui định về hoạt động xổ số lô tô của Công ty và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo qui định của pháp luật.
Điều 4.    Cách thức tham gia dự thưởng
         1.    Cách thức tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định
              Khách hàng được quyền lựa chọn những con số, những lô, loại sản phẩm dự thưởng mà mình ưa thích để mua vé tham gia dự thưởng. Vé xổ số lô tô được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định thiết kế các thông số để tham gia dự thưởng gồm:
              - Mệnh giá vé: Công ty phát hành vé xổ số lô tô với các loại mệnh giá: 2.000 đồng; 5.000 đồng; 10.000 đồng; 20.000 đồng; 50.000 đồng. Trong đó các loại vé có mệnh giá 20.000 đồng và 50.000 đồng chỉ được sử dụng cho nhiều lần đối chiếu kết quả dự thưởng (nhiều lô dự thưởng). Cụ thể:
              + Loại có mệnh giá 20.000 đồng chỉ được dự thưởng 2 lô, 17 lô, 18 lô.
              + Loại có mệnh giá 50.000 đồng chỉ được dự thưởng 17 lô hoặc 18 lô.
               - Sê ri vé dự thưởng;
               - Ngày tháng năm dự thưởng;
              - Ô ghi lô dự thưởng: Lô dự thưởng là số lần được tham gia đối chiếu với kết quả quay số mở thưởng như qui định tại điểm 1 Điều 6 dưới đây.
              - Ô ghi số dự thưởng: Ô ghi số dự thưởng dùng để ghi lại những con số mà khách hàng đã gạch chéo nhằm mục đích tham gia dự thưởng.
              - Bảng số dự thưởng: Bảng số dự thưởng được thiết kế thành 3 cột: cột hàng trăm, cột hàng chục, cột hàng đơn vị. Mỗi cột  được in các số tự nhiên theo thứ tự từ 0 đến 9, khách hàng chọn những con số mình dự thưởng để gạch chéo vào ô tương ứng.
               - Tên đại lý bán vé….
          2.    Cách ghi chép vé xổ số lô tô dự thưởng
              Khi mua vé lô tô dự thưởng, khách hàng gạch chéo vào phần số dự thưởng trên bảng số, ghi lại số dự thưởng, lô dự thưởng, ngày tháng năm dự thưởng và tên đại lý theo đúng qui định. Vé xổ số lô tô gồm 2 liên, liên 1 (là liên nộp lưu tham gia dự thưởng tại Công ty hoặc Chi nhánh) được ghi bằng bút mực và in qua liên 2 (liên giao cho khách hàng) bằng giấy than.
              Trong trường hợp các thông số trên liên 2 vé trúng thưởng của khách hàng không trùng khớp với liên 1 lưu tại Công ty hay Chi nhánh hoặc không đúng với sổ theo dõi sêri phát hành cho đại lý thì đại lý bán tờ vé đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với khách hàng.
Điều 5.    Định mức dự thưởng
                Hàng tháng căn cứ vào tình hình tiêu thụ vé lô tô tháng trước và khả năng quản lý ở từng thời điểm để Công ty qui định giá trị dự thưởng một số ứng với một lô dự thưởng cho từng địa bàn, làm căn cứ cho các đơn vị trực thuộc phân bổ định mức dự thưởng cho từng đại lý để kiểm soát hoạt động lô tô an toàn và lành mạnh.
              Trên cơ sở Thông báo định mức dự thưởng của Công ty, trưởng các đơn vị có trách nhiệm qui định định mức dự thưởng cho từng đại lý thuộc phạm vi quản lý của mình.
              Khi giá trị dự thưởng một số cho một lô dự thưởng của đại lý thực tế cao hơn mức qui định của Công ty (hoặc chi nhánh của Công ty) thì đại lý xổ số lô tô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trả thưởng cho khách hàng của mình phần vượt định mức đó . Công ty không giải quyết trả thưởng số tiền vượt định mức dự thưởng của đại lý nói trên.
Điều 6.    Hình thức tham gia dự thưởng và cách xác định kết quả trúng thưởng
         1.    Hình thức tham gia dự thưởng
                Hiện nay Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định áp dụng các hình thức dự thưởng như sau:
                a. Đối với loại 2 số
                Số lô dự thưởng gồm có:
                - Lô đầu     Kí hiệu      Đ
                - Lô cuối    Kí hiệu      C
                - 2 lô          Kí hiệu      2
                - 18 lô        Kí hiệu     18
                b. Đối với loại 3 số
                Số lô dự thưởng gồm có:
                - Lô đầu     Kí hiệu      Đ
                - Lô cuối    Kí hiệu      C
                - 2 lô          Kí hiệu      2
                - 17 lô        Kí hiệu     17
               Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau khi kết thúc quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống của các công ty mà Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định sử dụng làm kết quả xổ số lô tô.
         2.     Xác định kết quả xổ số lô tô
              Công ty sử dụng kết quả mở thưởng xổ số truyền thống hàng ngày trong tuần của các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung mà Công ty đã thoả thuận để công bố kết quả xổ số lô tô. Cụ thể như sau:
               - Thứ hai:   Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên
               - Thứ ba:    Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết ĐăkLăk
               - Thứ tư:     Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hoà
               - Thứ năm:  Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
               - Thứ sáu:   Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai
               - Thứ bảy:   Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng
                - Chủ nhật: Sử dụng kết quả xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
         3.      Cách đối chiếu kết quả
                 a. Đối với loại 2 số:
                + Lô đầu:  Đối chiếu kết quả 2 số (hàng đơn vị, hàng chục) của giải tám xổ số truyền thống
                + Lô cuối:  Đối chiếu kết quả 2 số (hàng đơn vị, hàng chục) của giải đặc biệt xổ số truyền thống
                + 2 lô:        Đối chiếu kết quả 2 số (hàng đơn vị, hàng chục) của giải 8 và giải đặc biệt xổ số truyền thống
                + 18 lô:      Đối chiếu kết quả 2 số( hàng đơn vị, hàng chục) từ giải 8 đến giải đặc biệt xổ số truyền thống
                 b. Đối với loại 3 số:
                + Lô đầu:   Đối chiếu kết quả 3 số (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) của giải 7 xổ số truyền thống
                + Lô cuối:  Đối chiếu kết quả 3 số (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) của giải đặc biệt xổ số truyền thống
                + 2 lô:        Đối chiếu kết quả 3 số (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) của giải 7 và giải đặc biệt xổ số truyền thống
                + 17 lô:      Đối chiếu kết quả 3 số (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm) từ giải 7 đến giải đặc biệt xổ số truyền thống

               - Giải khuyến khích: Đối chiếu kết quả 2 số (hàng đơn vị, hàng chục) tương ứng với lô dự thưởng (lô đầu, lô cuối, 2 lô và 17 lô) của các vé dự thưởng loại 3 số; Lô trúng thưởng giải khuyến khích không bao gồm lô trúng thưởng loại 3 số.
Điều 7.    Giá trị trúng thưởng một lô của một số dự thưởng
         1.    Đối với loại 2 số
              - Lô đầu:     Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 60 lần
              - Lô cuối:    Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 60 lần
              - 2 lô:          Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé /2) x 60 lần
             - 18 lô:         Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé /18) x 60 lần
        2.    Đối với loại 3 số
             - Lô đầu:      Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 500 lần
             - Lô cuối:     Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 500 lần
             - 2 lô:           Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé /2) x 500 lần
             - 17 lô:         Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé/17) x 500 lần

            - Giải khuyến khích:
           + Khuyến khích lô Đầu: Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 10 lần
           + Khuyến khích lô Cuối: Giá trị trúng thưởng = Mệnh giá của tờ vé x 10 lần
           + Khuyến khích 2 lô:      Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé /2) x 10 lần
           + Khuyến khích 17 lô:    Giá trị trúng thưởng 1 lô = (Mệnh giá của tờ vé /17) x 10 lần
       3.    Vé trúng thưởng (cả trúng thưởng giải khuyến khích) nhiều lô được nhận thưởng  tất cả các lô.
             Để thuận tiện trong việc trả thưởng cho khách hàng, Công ty làm tròn số giá trị trúng thưởng tương ứng với các mệnh giá vé xổ số lô tô Bình Định cụ thể như sau:

             1. Giá trị trúng thưởng loại 2 số

Mệnh giá vé (đ)
Lô Đầu Lô Cuối 2 lô 18 lô
2.000 120.000 120.000 60.000 6.600
5.000 300.000 300.000 150.000 16.500
10.000 600.000 600.000 300.000 33.000
20.000     600.000 66.000
50.000       165.000

             2. Giá trị trúng thưởng loại 3 số

Mệnh giá vé (đ)
Lô Đầu Lô Cuối 2 lô 17 lô
Giải khuyến khích
Lô Đầu Lô Cuối 2 lô 17 lô
2.000 1.000.000 1.000.000 500.000 58.800 20.000 20.000 10.000 1.200
5.000 2.500.000 2.500.000 1.250.000 147.000 50.000 50.000 25.000 3.000
10.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 294.000 100.000 100.000 50.000 6.000
20.000     5.000.000 588.000     100.000 12.000
50.000       1.470.000       30.000

          Điều 8.    Điều kiện và thời hạn lĩnh thưởng đối với vé xổ số lô tô Bình Định trúng thưởng
         1.    Điều kiện lĩnh thưởng
              Vé xổ số lô tô trúng thưởng được lĩnh thưởng phải là vé trúng thưởng thật sự do Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định phát hành còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh và các đại lý xổ số bán vé lô tô.
             Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì Công ty thực hiện các biện pháp tổ chức thẩm tra, xác minh để xem xét trả thưởng cho khách hàng. Đối với các vé trúng thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên bị rách rời như đã nêu trên thì để đảm bảo tính cẩn trọng trong công tác trả thưởng, Công ty có thể đề nghị cơ quan Công an thực hiện việc giám định. Kết quả giám định nếu xác định vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận thì Công ty sẽ xem xét trả thưởng cho khách hàng. Chi phí để giám định của cơ quan Công an do khách hàng chi trả.
           2.    Thời hạn lĩnh thưởng
                Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
                 Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của Công ty TNHH xổ số kiến thiết  Bình Định đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.
               Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 9.    Trả lại vé xổ số lô tô hỏng
         1.    Để tạo điều kiện cho các đại lý và khách hàng mua vé xổ số lô tô trong trường hợp do sơ suất nên ghi vé không phù hợp với quy định. Công ty giải quyết cho đại lý được trả lại vé hỏng trong một số trường hợp cụ thể sau:
              - Vé chưa ghi đầy đủ một trong những thông số sau:
                + Quên ghi ngày tháng năm dự thưởng;
                + Quên ghi số dự thưởng;
                + Quên ghi lô dự thưởng;
             - Vé gạch số dự thưởng không khớp với phần ghi số dự thưởng.
             - Vé gạch số dự thưởng không phù hợp với phần ghi lô dự thưởng.
             - Vé ghi nhầm ngày tháng năm dự thưởng và được Công ty xác nhận việc ghi nhầm là khách quan.
        2.    Tất cả các trường hợp được trả lại vé hỏng đều phải đảm bảo đủ hai điều kiện:
             - Vé còn đủ hai liên và đúng sê ri do Công ty hoặc chi nhánh phát hành cho đại lý.
             - Phải trả vé trước giờ quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống.
        3. Việc trả lại vé hỏng phải được lập biên bản theo mẫu quy định và được Hội đồng/Ban giám sát xổ số xác nhận.
              Căn cứ vào bảng kê hỏng được trả lại, định kỳ Công ty sẽ thanh toán lại tiền cho đại lý tưởng ứng giá trị vé lúc mua của số vé trả lại sau khi khấu trừ tiền in vé.
Điều 10.    Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô.
           1.    Trách nhiệm
                - Khách hàng tham gia mua vé xổ số lô tô có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số lô tô.
               - Bảo quản tờ vé xổ số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số theo đúng qui định của Nhà nước và Công ty qui định về Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số  lô tô.
               - Khi nhận thưởng phải xuất trình đầy đủ vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng để làm thủ tục nhận thưởng.
               - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của Nhà nước.
           2.    Quyền lợi
                 - Khách hàng được Công ty thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản.
                 - Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.
                 - Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân.
               - Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định của Pháp luật đối với người trúng thưởng xổ số kiến thiết.
Điều 11.    Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
           1.    Trách nhiệm
                  - Việc phát hành vé xổ số lô tô phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.
                  - Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành.
                  - Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng.
                  - Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng.
                 - Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số lô tô.
                 - Thông báo kết quả mở thưởng xổ số lô tô có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty, ngày và nơi quay số mở thưởng rộng rãi cho đại lý và khách hàng biết.
                  - Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo qui định cho khách hàng trúng thưởng vé xổ số lô tô do Công ty phát hành.
                  - Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng.
                 - Cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý.
               - Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến và khuyến cáo cho người tham gia dự thưởng xổ số kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số.
                 - Kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số lô tô của công ty.
          2.    Quyền hạn
                  - Được uỷ quyền cho các đại lý xổ số thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.
                  - Yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin liên quan đến tờ vé xổ số lô tô có nghi ngờ là gian lận.
                - Trong trường hợp không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số lô tô biết.
                  - Được quyền tuyên truyền, quảng bá các hoạt động liên quan đến loại hình xổ số lô tô của công ty.
                  - Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé sai qui định của Nhà nước và Công ty, những vé gian lận.
                 - Có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng.
Điều 12.    Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về vé xổ số lô tô.
                Mọi sai sót của vé xổ số lô tô thuộc đại lý nào thì đại lý đó cùng với người bán lẻ trực thuộc chịu trách nhiệm. Công ty (hoặc chi nhánh của Công ty) chỉ làm việc với đại lý có kí hợp đồng với Công ty mà không làm việc trực tiếp với người bán lẻ.
                Khi giải quyết các khiếu nại liên quan đến hoạt động xổ số lô tô chưa qui định trong Thể lệ này thì Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và các qui định của Nhà nước để giải quyết.
Điều 13.    Những khuyến cáo về việc kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô.
               - Tham gia mua vé xổ số kiến thiết Bình Định vừa ích nước, vừa lợi nhà.
               - Bạn nên kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết để không ảnh hưởng đến cuộc sống mình.
 

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14.    Hiệu lực và tổ chức thực hiện
                 Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số lô tô được phổ biến rộng rãi trong toàn Công ty, các đại lý xổ số lô tô của Công ty và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô thông qua website Công ty theo địa chỉ http//:xosobinhdinh.com.vn.
                 Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số lô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2014. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ./.     

 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

Dương Thế Đào

 

(  )
TIN LIÊN QUAN