CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 445/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay Bình Định

Ngày: 24/09/2013

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------

 Số: 445/QĐ-CTXSKT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
----------------------------------------


                Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số
Biết kết quả ngay Bình Định  

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

      Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;
      Căn cứ Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính Phủ;
      Căn cứ thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về họat động kinh doanh xổ số;
      Xét đề nghị của ông (bà)Trưởng phòng Kế họach - HC Công ty. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.
Điều 2. Thể lệ tham quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay Bình Định có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/10/2013. Các quy định trước đây trái với với Thể lệ này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông(bà): Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị trực thuộc và CBCNV có liên quan của Công ty, các đại lý bán vé xổ số Biết kết quả ngay và khách hàng tham gia dự thưởng xổ số Biết kết qủa ngay Bình Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;    
- Các TV Hội đồng GSXS (thay b/cáo);
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Trang thông tin điện tử của Công ty;
- Lưu KH-HC, VT.


 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký


Dương Thế Đào
 

  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
----------------------------------------     
THỂ LỆ
QUAY SỐ MỞ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ BIẾT KẾT QUẢ NGAY
BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 445/QĐ-CTXSKT ngày 10/9/2013 của giám đốc Công ty TNHH Xổ số Kiến Thiết Bình Định)
 

        

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
    Thể lệ quay số mở thưởng được áp dụng cho loại hình Xổ số Biết kết quả ngay, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định phát hành trên địa bàn khu vực Miền Trung theo quy định của Bộ Tài Chính và được công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết và theo dõi giám sát.
 

Chương 2
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Ngày, giờ và địa điểm quay số mở thưởng vé Xổ số Biết kết quả ngay.
1. Ngày, giờ quay số mở thưởng :
    Căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ, trước khi quay số mở thưởng công ty có thông báo ngày, giờ quay số mở thưởng cụ thể cho từng bộ vé Biết kết quả ngay.
2. Địa điểm quay số mở thưởng:
    Địa điểm quay số mở thưởng được thực hiện tại trụ sở chính của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định - Số nhà 304 Phan Bội Châu – Thành phố Qui Nhơn – Tỉnh Bình Định.
Điều 3. Cơ cấu các giải thưởng và thứ tự mở thưởng của từng giải thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay.
   Cơ cấu các giải thưởng của từng ký hiệu bộ vé được Công ty thông báo trước khi quay số mở thưởng và ghi cụ thể trên tờ kết quả từng bộ vé. Thứ tự quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay được thực hiện theo thứ tự từ giải có giá trị nhỏ nhất đến giải có giá trị lớn nhất.
Điều 4. Các thiết bị quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay Bình Định.
1.    Lồng cầu quay số :
    Hiện nay lồng cầu Công ty đang sử dụng để quay số là lồng cầu thổi khí tự động. Chất liệu sản xuất lồng cầu bằng nhựa trong suốt đảm bảo hạn chế được việc bào mòn, hoen rỉ và các tác động khác từ bên ngòai. Số lượng lồng cầu được trang bị đủ để đáp ứng yêu cầu cho mỗi lần quay số, ngòai ra còn có ít nhất một lồng cầu dự phòng để sử dụng khi cần thiết.
    Định kỳ mỗi năm một lần công ty thực hiện việc bảo dưỡng các lồng cầu. Việc bảo dưỡng đảm bảo không được làm sai lệch nguyên tắc vận hành của lồng cầu, quá trình bảo dưỡng phải có sự theo dõi, quản lý chặt chẽ.
    Lồng cầu được kiểm tra về quá trình vận hành trước khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ sau khi thực hiện bảo dưỡng. Việc kiểm tra phải có sự chứng kiến và xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số, tất cả các lồng cầu đều phải được niêm phong trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số sau khi kết thúc mỗi lần quay số.
2.    Quả bóng:
   Quả bóng hình tròn có chất liệu sản xuất bằng nhựa đảm bảo khối lượng, kích thước đường kính đồng đều nhau, mỗi quả bóng có màu sắc khác nhau và  được in một con số tự nhiên từ 0 đến 9 (riêng con số 9 có dấu gạch chân phía dưới chữ số để phân biệt với con số 6). Quả bóng phải được xếp theo từng bộ (mỗi bộ 10 quả, có số thứ tự từ 0 đến 9); mỗi bộ quả bóng được lưu giữ trong một hộp riêng đảm bảo không bị cọ sát, bào mòn, các hộp đựng bóng phải được niêm phong sau mỗi lần sử dụng. Dung sai cho phép đối với từng quả bóng như sau:
-  Về Khối lượng : khối lượng mỗi quả bóng có mức độ sai lệch tối đa không quá 5% khối lượng chuẩn của từng quả bóng .
-  Về kích thước: kích thước chuẩn của quả bóng có đường kính là 3,7 mm, mức độ sai lệch về kích thước tối đa không quá 5% kích thước đường kính chuẩn của từng quả bóng.
    Định kỳ 6 tháng một lần, công ty tổ chức kiểm tra khối lượng và kích thước của quả bóng sử dụng để mở thưởng, những quả bóng không đủ tiêu chuẩn theo các quy định trên phải thay thế bằng quả bóng đủ tiêu chuẩn, việc kiểm tra phải có sự chứng kiến  của Hội đồng giám sát xổ số.
3.  Màn hình hiển thị số dự thưởng khi quay số:
    Màn hình hiển thị số dự thưởng khi quay số là Ti vi gắn phía trên mỗi lồng cầu, đảm bảo thể hiện rõ màu sắc và chữ số của bóng khi bóng được chiếu qua Camera của lồng cầu.
4.    Bảng điều khiển hệ thống Lồng cầu quay số tự động:
     Bảng điều khiển hệ thống lồng cầu quay số được thiết kế các hệ thống nút bấm tương ứng với thứ tự điều khiển các lồng cầu vận hành khi quay số và thu hồi bóng.
5.  Hòm phiếu bốc thăm vị trí đứng quay số :
    Hòm phiếu bốc thăm vị trí có chứa các phiếu bốc thăm của người chỉnh số các quả bóng để dễ quan sát trên màn hình ti vi qua Camera; gồm các vị trí: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn. Phiếu này dùng để xác định vị trí đứng chỉnh số một cách ngẫu nhiên của các thành viên trong đội quay số trước khi quay số.
Điều 5. Các thiết bị kiểm tra và giám sát quá trình quay số mở thưởng:
1.   Thiết bị kiểm tra trọng lượng của quả bóng:
     Công ty sử dụng cân điện tử để kiểm tra trọng lượng của quả bóng có độ chính xác cao, vận hành ổn định, được đăng ký về tiêu chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Bình Định.
2.   Thiết bị kiểm tra kích thước của quả bóng:
      Công ty sử dụng thước kỹ thuật để đo kích thước của từng quả bóng, kiểm tra được độ sai lệch về kích thước của từng quả bóng .
Điều 6. Bộ máy phục vụ quá trình quay số mở thưởng vé Xổ số Biết kết quả ngay:
1.    Đội quay số:
     Công ty lựa chọn thành lập đội quay số ít nhất là 9 thành viên để làm các công việc tham gia chỉnh bóng, nhấn nút bảng điều khiển quay số, phát thanh kết quả xổ số. Người được lựa chọn vào đội quay số mở thưởng của công ty đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:
-  Có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, được cơ quan trực tiếp quản lý hoặc chính quyền phường, xã nơi cư trú xác nhận;
-  Không phải là người đã có tiền án, tiền sự, hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố trách nhiệm hình sự;
-   Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số.
2.  Thư ký buổi quay số mở thưởng.
     Thư ký buổi quay số mở thưởng là Cán bộ nhân viên công ty có nhiệm vụ giúp Hội đồng giám sát xổ số lập biên bản kết quả quay số mở thưởng để các thành viên Hội đồng giám sát xổ số ký xác nhận.
Điều 7. Hội đồng giám sát quay số mở thưởng.
      Tất cả các buổi quay số đều có sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát Xổ số Tỉnh theo quy định của Bộ tài chính, thành phần giám sát của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh gồm các cơ quan:
- Đại diện Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh Bình Định;
- Đại diện Sở Tài Chính Bình Định;
- Đại diện Công an Tỉnh Bình Định;
- Đại diện Sở Tư pháp Bình Định;
- Đại diện Thanh tra Tỉnh Bình Định;
- Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Bình Định;
- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số Kiết thiết Bình Định.
Điều 8. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi quay số mở thưởng :
        Để phục vụ tốt cho buổi quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay, công ty chuẩn bị các cơ sở vật chất sau:
- Hội trường quay số phải sạch sẽ, thoáng mát. Có trang bị đầy đủ bàn ghế cho Hội đồng giám sát xổ số và người dân theo dõi trực tiếp buổi quay số. Có biển hiệu tên cơ quan đại diện cho từng thành viên Hội đồng giám sát xổ số.
- Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho việc quay số mở thưởng.
- Kiểm tra hệ thống thiết bị thông tin, truyền thanh đảm bảo cho việc công bố kết quả quay số ở từng giải thưởng rõ ràng.
- Đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt quá trình quay số mở thưởng.
- Tất cả các thành viên của đội quay số phải có mặt đúng giờ quy định.
Điều 9. Quy trình quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay:
1.    Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia chỉnh bóng: Hội đồng giám sát xổ số lựa chọn ngẫu nhiên 5 người trong đội quay số để làm nhiệm vụ chỉnh bóng và một phát thanh viên, một người vận hành bảng điều khiển buổi quay số mở thưởng .
2.    Bốc thăm vị trí đứng chỉnh bóng: Sau khi chọn ngẫu nhiên 5 người tham gia chỉnh bóng, Hội đồng tiến hành cho bốc thăm để xác định vị trí đứng ở các lồng cầu: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và hàng chục ngàn. Kết quả bốc thăm được xuất trình công khai trước Hội đồng giám sát để kiểm tra.
3.    Sau khi mở niêm phong thùng đựng các bộ bóng, chọn ngẫu nhiên số lượng  bộ quả bóng phù hợp với yêu cầu quay số mở thưởng, công ty tiến hành kiểm tra số lượng các quả bóng theo thứ tự từ số 0 đến số 9.
4.    Hội đồng tiến hành kiểm tra và mở niêm phong các lồng cầu để tiến hành quay số.
5.    Tiến hành quay số mở thưởng : Việc quay số mở thưởng được tiến hành theo tuần tự:
   Phát thanh viên thông báo ngày, giờ mở thưởng, ký hiệu bộ vé, mệnh giá vé phát hành và giới thiệu các thành viên Hội đồng giám sát xổ số có mặt tại buổi quay số mở thưởng.
a/ Quay số mở thưởng thử :
+ Phát thanh viên điều khiển yêu cầu người chỉnh bóng  bỏ 10 quả bóng theo thứ tự từ quả bóng số 0 đến quả bóng số 9 vào các lồng cầu được sử dụng để quay thử. Trong trường hợp quay số mở thưởng thử phát hiện bất thường do lồng cầu hoặc do quả bóng thì phải tiến hành cho thay thế, nếu không có gì bất thường trong quá trình quay thử thì tiến hành quay số chính thức.
b/ Quay số mở thưởng chính thức:
+ Điều khiển quay số: Phát thanh viên điều khiển quay số cho tiến hành quay số theo thứ tự các hạng giải từ giải nhỏ đến giải lớn theo cơ cấu ký hiệu từng bộ vé. Kết quả mỗi hạng giải thưởng là quả bóng được thổi ra khỏi lồng cầu và di chuyển đến trước máy Camera của lồng cầu, các thành viên quay số có trách nhiệm chỉnh bóng đảm bảo chữ số in trên quả bóng  hiển thị rõ trên màn hình để Hội đồng giám sát xổ số kiểm tra và phát thanh viên điều khiển quay số công bố kết quả mở thưởng.
+ Kết quả mở thưởng của từng hạng giải thưởng được phát thanh viên đọc rõ ràng, chậm rãi, được đọc 2 lần.
+ Kết thúc quay số, phát thanh viên đọc lại toàn bộ kết quả mở thưởng theo thứ tự quay số của từng hạng giải thưởng (từ giải nhỏ đến giải lớn).
+ Thư ký buổi quay số có trách nhiệm trình biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng để các thành viên Hội đồng giám sát xổ số đối chiếu, ký xác nhận khi kết thúc quay số chính thức.
   Cuối buổi quay số mở thưởng, Hội đồng giám sát xổ số thực hiện việc niêm phong  các lồng cầu, thùng đựng các bộ quả bóng.  
Điều 10. Công bố kết quả quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay:
      Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số, công ty tiến hành công bố kết quả quay số mở thưởng để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng.
 

Chương 3
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 11. Hiệu lực và tổ chức thực hiện.
    Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay được gửi đến các thành viên Hội đồng giám sát xổ số, phổ biến rộng rãi trong toàn công ty, các đại lý xổ số kiến thiết của công ty và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết Bình Định thông qua Website của Công ty theo địa chỉ: http://xosobinhdinh.com.vn.
     Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số Biết kết quả ngay có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013. Các quy định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ./.
 

 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

Dương Thế Đào

 

(  )
TIN LIÊN QUAN