CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 441/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ, tiêu huỷ vé xổ số Biết kết quả ngay không tiêu thụ hết

Ngày: 24/09/2013

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------

 Số: 441/QĐ-CTXSKT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
----------------------------------------


                Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ, tiêu huỷ vé  xổ số Biết kết quả ngay không tiêu thụ hết

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

       Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;
       Căn cứ Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính Phủ;
         Căn cứ thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về họat động kinh doanh xổ số;
         Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy chế về Quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ, tiêu huỷ vé xổ số Biết kết quả ngay không tiêu thụ hết của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.
Điều 2.  Quy chế về Quy trình thu hồi, kiểm đếm,lưu trữ, tiêu huỷ vé xổ số Biết kết quả ngay không tiêu thụ hết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông(bà): Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị trực thuộc và CBCNV có liên quan của Công ty, các đại lý bán vé xổ số Biết kết quả ngay Bình Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;    
- Các TV Hội đồng GSXS (thay b/cáo);
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Trang thông tin điện tử của Công ty;
- Lưu KH-HC, VT.


 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký


Dương Thế Đào
 

  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
----------------------------------------     
QUY CHẾ VỀ QUY TRÌNH THU HỒI, KIỂM ĐẾM,
LƯU TRỮ, TIÊU HUỶ VÉ XỔ SỐ BIẾT KẾT QUẢ NGAY KHÔNG TIÊU THỤ HẾT
(Ban hành kèm theo quyết định số 441/QĐ-XSKT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định)
 
         Căn cứ Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về họat động kinh doanh xổ số. Nay, Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ, tiêu huỷ vé xổ số Biết kết quả ngay không tiêu thụ hết, cụ thể như sau:
I.Thu hồi vé Xổ số biết kết quả ngay không tiêu thụ hết:
    Công ty thực hiện thu hồi vé xổ số biết kết quả ngay không tiêu thụ hết chậm nhất vào ngày cuối cùng lưu hành bộ vé. Các đơn vị trực thuộc công ty có tiêu thụ vé Biết kết quả ngay, trước ngày hết hạn lưu hành của bộ vé phải tiến hành thu hồi của đại lý, lập bảng kê số vé trả lại của từng đại lý và nộp về công ty trước ngày hết hạn lưu hành ít nhất là 1 ngày để công ty tổng hợp, quá thời hạn quy định, các vé xổ số biết kết quả ngay chưa thu hồi được xác định là đã tiêu thụ.
    Việc thu hồi, kiểm đếm vé xổ số biết kết quả ngay của từng đợt phát hành phải được người kiểm đếm lập bảng kê theo mẫu quy định. Vé xổ số biết kết quả ngay thu hồi phải được cắt đôi để vô hiệu hoá theo quy định và bỏ vào bao niêm phong dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số để đưa vào kho lưu trữ.
     Quá trình thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé biết kết quả ngay không tiêu thụ hết của từng đợt phát hành phải được lập thành biên bản theo (mẫu BB-05) có sự giám sát và ký xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số .
II.Đối với số lượng vé Biết kết quả ngay đã hết thời hạn lưu hành nhưng chưa đưa ra lưu thông (nếu có) thì việc thu hồi, kiểm đếm và vô hiệu hóa để đưa vào lưu trữ cũng được thực hiện theo các quy trình trên, riêng việc cắt góc vô hiệu hoá do cán bộ công ty thực hiện dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát.
III. Quy định trách nhiệm trong quá trình thu hồi, kiểm đếm và vô hiệu hóa vé Biết kết quả ngay không tiêu thụ hết.
     Để đảm bảo tính khách quan trong việc thực hiện quy trình này, việc phân công người làm nhiệm vụ thu hồi và kiểm đếm vé Biết kết quả ngay tiêu thụ không hết phải tuân thủ theo nguyên tắc:
     Cán bộ CNV công ty có người thân là Vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị em nuôi làm đại lý thì không được trực tiếp tham gia thu hồi và kiểm đếm các loại vé của đại lý đó.
     Đối với Cán bộ thực hiện công tác thu hồi, kiểm đếm vô hiệu hóa, ghi chép và tổng hợp số liệu vé xổ số biết kết quả ngay không tiêu thụ hết nếu có sai sót thì tuỳ theo nguyên nhân và mức độ thiệt hại cụ thể của từng trường hợp để xác định trách nhiệm bồi thường vật chất và trừ điểm thi đua theo quy chế.
IV.LƯU TRỮ VÉ XỔ SỐ BIẾT KẾT QUẢ NGAY KHÔNG TIÊU THỤ HẾT.
1.  Vé xổ số Biết kết quả ngay thu hồi do không tiêu thụ hết phải được lập biên bản theo (mẫu BB-06C) và đưa vào nhập kho lưu trữ, bảo quản theo quy định.
2.  Khi đưa vé vào nhập kho lưu trữ, thủ kho phải tiến hành thực hiện các nội dung sau:
-  Đối chiếu để đảm bảo khớp đúng giữa sổ sách và thực tế  số vé xổ số Biết kết quả ngay thu hồi do không tiêu thụ hết đưa vào nhập kho lưu trữ;
-  Thực hiện việc gói buộc, niêm phong vé Biết kết quả ngay không tiêu thụ hết theo từng kí hiệu phát hành.  
3.  Thời gian lưu trữ đối với vé Biết kết quả ngay thu hồi tối thiểu là 7 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn lĩnh thưởng của vé.
     Đối với các kí hiệu vé phát hành có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì hết thời hạn quy định vẫn phải lưu trữ tiếp cho đến khi có kết luận xử lý cuối cùng .
V.TIÊU HUỶ VÉ XỔ SỐ BIẾT KẾT QUẢ NGAY HẾT THỜI HẠN LƯU TRỮ .
     Công ty thành lập Hội đồng tiêu huỷ gồm các thành viên: đại diện Lãnh đạo Công ty làm chủ tịch Hội đồng; Kế tóan trưởng, trưởng phòng phụ trách công tác Phát hành và thủ kho vé hủy ế làm thành viên.
     Căn cứ số lượng vé Biết quả ngay cần tiêu huỷ và thời hạn lưu trữ để công ty tổ chức tiêu huỷ, việc tiêu huỷ phải được lập thành biên bản và ghi đầy đủ các nội dung (mẫu BB-07C).
     Trên đây là những quy định chi tiết về quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số Biết kết quả ngay không tiêu thụ hết của công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Quy trình này thay thế Quy trình  thu hồi vé ế, lưu trữ vé ế thu hồi, tiêu hủy vé ế hết thời hạn lưu trữ ban hành kèm theo quyết định số 608/QĐ-CTXSKT ngày 24/8/2007. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ảnh kịp thời về Công ty để nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.
 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

Dương Thế Đào

 

(  )
TIN LIÊN QUAN