CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 443/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm liên lưu xổ số lô tô dự thưởng và lưu trữ, tiêu huỷ liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng

Ngày: 24/09/2013

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------

 Số:  443/QĐ-CTXSKT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
----------------------------------------


                Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm liên lưu xổ số lô tô dự thưởng và lưu trữ, tiêu huỷ liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng 

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

       Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;
       Căn cứ Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính Phủ;
         Căn cứ thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về họat động kinh doanh xổ số;
         Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm liên lưu xổ số lô tô dự thưởng  và lưu trữ, tiêu huỷ liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.
Điều 2.  Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm liên lưu xổ số lô tô dự thưởng và lưu trữ, tiêu huỷ liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/10/2013. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông(bà): Kế toán trưởng, trưởng  các đơn vị trực thuộc và CBCNV có liên quan của Công ty, các đại lý bán vé xổ số lô tô Bình Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;    
- Các TV Hội đồng GSXS (thay b/cáo);
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Trang thông tin điện tử của Công ty;
- Lưu KH-HC, VT.


 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký


Dương Thế Đào
 

  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
----------------------------------------     
QUY CHẾ VỀ QUY TRÌNH THU HỒI, KIỂM ĐẾM LIÊN LƯU XỔ SỐ LÔ TÔ DỰ THƯỞNG VÀ LƯU TRỮ, TIÊU HUỶ LIÊN LƯU XỔ SỐ LÔ TÔ KHÔNG TRÚNG THƯỞNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 443/QĐ-XSKT ngày 10 tháng 09 năm 2013 của Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định)
 
         Căn cứ Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về họat động kinh doanh xổ số. Nay, Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm liên lưu xổ số lô tô dự thưởng và lưu trữ, tiêu huỷ liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng như sau:
I.Thu hồi liên lưu Xổ số Lô tô dự thưởng:
1.Đối với đại lý (hoặc người trả vé được đại lý uỷ quyền):

     Đại lý (hoặc người trả vé được đại lý ủy quyền) khi nộp liên lưu vé Xổ số Lô tô dự thưởng phải đúng địa điểm và thời gian quy định. Liên lưu vé lô tô nộp vào dự thưởng phải kèm theo bảng kê số lượng vé, doanh thu dự thưởng theo mẫu số 01-XSLT.
2.Đối với cán bộ làm xổ số lô tô của Công ty:
     Bước 1:
     Khi nhận được liên lưu vé lô tô của đại lý nộp vào dự thưởng, cán bộ thu hồi liên lưu của Công ty phải kiểm tra tính hợp lệ và đếm số lượng vé nộp vào để đảm bảo trùng khớp với bảng kê kèm theo của từng đại lý. Sau khi kiểm, đếm và đối chiếu xong, cán bộ thu hồi của Công ty phải ký xác nhận vào bảng kê của đại lý.
    Việc thu hồi liên lưu vé Xổ số Lô tô phải hoàn thành trước 15 phút so với thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng. Trường hợp đại lý xổ số nộp vé chậm so với thời gian quy định, công ty được quyền từ chối không nhận và đại lý xổ số phải chịu trách nhiệm về việc thanh toán giá trị các giải thưởng đã bán cho khách hàng nhưng chưa nộp cuống vé hoặc phần lưu cho công ty.
     Bước 2:
     Trên cơ sở bảng kê và liên lưu vé lô tô do đại lý nộp vào dự thưởng, cán bộ làm lô tô của Công ty phải nhập dữ liệu chi tiết số dự thưởng của đại lý vào máy tính để theo dõi, kiểm tra và rút vé trúng thưởng. Đồng thời lập bảng tổng hợp số dự thưởng xổ số lô tô trên địa bàn theo mẫu số 03-XSLT trình Hội đồng giám sát xổ số ký xác nhận.
    Bước 3  
    Sau khi có kết quả mở thưởng, căn cứ vào bảng kê số dự thưởng của từng đại lý và bảng tổng hợp số dự thưởng các đại lý trên địa bàn để thực hiện rút liên lưu vé trúng thưởng. Việc rút liên lưu trúng thưởng phải được lập thành bảng kê vé xổ số lô tô trúng thưởng theo mẫu số 05-XSLT có chữ ký xác nhận của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số. Các liên lưu còn lại (liên lưu của những vé không trúng thưởng) phải được niêm phong trước khi đưa vào lưu trữ.   
    Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 1 đến bước 3 đều có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
    Riêng đối với các chi nhánh xổ số kiến thiết thì ngoài việc thực hiện theo quy trình trên còn phải có trách nhiệm truyền hoặc fax về Công ty trước giờ quay số mở thưởng bảng tổng hợp số dự thưởng xổ số lô tô trên địa bàn .   
3. Công ty và các chi nhánh phải bố trí khu vực kiểm đếm vé đảm bảo cách ly không cho phép bất cứ đối tượng nào có thể ra, vào trong thời gian kiểm đếm vé, rút liên lưu vé trúng thưởng. Công ty không lắp đặt, bố trí các thiết bị nghe, nhìn để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số trong khu vực và thời gian đang thu hồi, kiểm đếm liên lưu vé xổ số lô tô.
II. Quy định trách nhiệm trong quá trình tiêu thụ, thu hồi, nhập dữ liệu, tổng hợp số liệu dự thưởng, rút liên lưu trúng thưởng và kiểm tra liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng.
    Để đảm bảo tính khách quan trong việc thực hiện quy trình này, việc phân công người làm nhiệm vụ thu hồi và kiểm đếm liên lưu vé xổ số lô tô phải tuân thủ theo nguyên tắc :
    Cán bộ CNV công ty có người thân là Vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị em nuôi làm đại lý thì không được trực tiếp tham gia thu hồi và kiểm đếm liên lưu vé xổ số lô tô của đại lý đó.
    Việc xử lý trách nhiệm trong quá trình thu hồi, nhập dữ liệu, tổng hợp số liệu dự thưởng, rút liên lưu trúng thưởng và kiểm tra liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng phải tuân thủ theo quy định sau:
1.    Đối với đại lý :
    +  Đại lý phải ký hợp đồng tiêu thụ vé xổ số lô tô với Công ty. Khi mua vé lô tô ở Công ty hoặc Chi nhánh, đại lý phải ký xác nhận xê ri vé đã mua trên sổ theo dõi để làm căn cứ giải quyết các vướng mắc trong quá trình tiêu thụ vé xổ số lô tô.
    + Đại lý tự tổ chức màng lưới tiêu thụ và chịu trách nhiệm quản lý vé lô tô đã cung cấp cho người bán lẻ. Đại lý thực hiện chức năng phân phối vé cho người bán lẻ, thu hồi liên lưu vé dự thưởng, lập bảng kê tổng hợp doanh thu dự thưởng nộp cho Công ty hoặc chi nhánh.
    +  Đại lý phải chịu trách nhiệm trả thưởng cho khách hàng trong các trường hợp sau:
-    Vé trúng thưởng vượt định mức do Công ty, chi nhánh quy định hàng tháng;
-    Vé không thuộc xê ri do Công ty hoặc chi nhánh phát hành cho đại lý;
-    Vé không có liên lưu nộp vào dự thưởng ở Công ty hoặc chi nhánh;
    +  Công ty không chấp nhận doanh thu dự thưởng của đại lý và đại lý phải chịu hòan tòan trách nhiệm trả thưởng cho khách hàng trong các trường hợp sau:
-    Vé không ghi hoặc ghi không đầy đủ các thông số trên vé như lô dự thưởng, số dự thưởng, ngày tháng năm dự thưởng và gạch chéo trên bảng số;
-    Các vé đại lý nộp vào Công ty hoặc chi nhánh để dự thưởng cao hơn so với số lượng vé đại lý thực mua ở Công ty hoặc chi nhánh.
   +  Đại lý phải chịu mọi trách nhiệm vật chất do những sai sót trong quá trình ghi chép của mình và người bán lẻ thuộc phạm vi mình quản lý.       
2.    Đối với cán bộ thu hồi, kiểm tra liên lưu, nhập số liệu dự thưởng,rút liên lưu vé xổ số lô tô trúng thưởng và kiểm tra liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng:
      Trong quá trình thu hồi, kiểm tra liên lưu, nhập dữ liệu dự thưởng, rút vé trúng thưởng và kiểm tra liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng cán bộ nhân viên Công ty phải thực hiện chính xác, đúng quy định của Công ty. Nếu cán bộ nào làm sai thì tùy mức độ sai phạm để xem xét trừ điểm thi đua theo quy chế và bồi thường giá trị thiệt hại do sai sót gây ra, cụ thể:
a.    Đối với cán bộ thu hồi, kiểm tra liên lưu.
       Trong quá trình kiểm tra , nếu xẩy ra trường hợp vé ghi sai không đúng quy định hoặc số lượng vé thực tế không khớp với bảng kê thì có trách nhiệm báo cáo với trưởng đơn vị quản lý để làm việc với đại lý và báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công ty xử lý cụ thể.
b.    Đối với cán bộ nhập dữ liệu.
       Cán bộ nhập dữ liệu liên lưu vé lô tô dự thưởng có trách nhiệm nhập đúng, chính xác lô và số dự thưởng ghi trên liên lưu vé xổ số lô tô do cán bộ thu hồi bàn giao. Trong quá trình nhập dữ liệu nếu phát hiện có sự chênh lệch giữa doanh thu dự thưởng theo bảng kê của đại lý đã được cán bộ thu hồi ký xác nhận và số lượng vé thực tế nhập vào máy tính hoặc các thông số nhập vào máy hoặc các thông số ghi trên vé không rõ ràng thì có trách nhiệm báo cáo kịp thời với trưởng đơn vị phụ trách để có hướng xử lý.
      Riêng cán bộ nhập dữ liệu tại các chi nhánh có trách nhiệm tổng hợp số liệu dự thưởng, liên lưu vé trúng thưởng để truyền về Công ty theo quy định.
c.    Đối với cán bộ tổng hợp số liệu xổ số lô tô tại Văn phòng Công ty.
     Có trách nhiệm kiểm tra doanh thu dự thưởng vé xổ số lô tô các lọai hình do chi nhánh truyền về để tổng hợp và trình lãnh đạo Công ty ký xác nhận. Trong quá trình tổng hợp nếu phát hiện sai sót thì kịp thời báo cáo với lãnh đạo phụ trách để xử lý.
d.    Đối với cán bộ kiểm tra liên lưu không trúng thưởng.
      Hàng ngày phòng Trả thưởng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng của các Chi nhánh và Văn phòng Công ty. Trong quá trình kiểm tra phải lập biên bản và kiến ghị xử lý các trường hợp có sự chênh lệch giữa số lượng thực tế so với bảng báo cáo tổng hợp liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng. Các cá nhân, đơn vị có sai sót ngòai việc bị trừ điểm thi đua theo quy chế còn phải bồi thường 100% giá trị vé thiếu, trường hợp vé thiếu nhiều hoặc thiếu nhiều lần sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.
III. Lưu trữ liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng.
1.  Liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng phải được ghi vào biên bản theo mẫu BB-06B và đưa vào nhập kho lưu trữ và bảo quản theo quy định.
2.  Khi đưa liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng vào nhập kho lưu trữ phải thực hiện các nội dung sau:
-  Đối chiếu để đảm bảo khớp đúng giữa sổ sách và thực tế số liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng đưa vào nhập kho lưu trữ;
-  Liên lưu lô tô không trúng thưởng nhập kho phải được gói buộc niêm phong theo từng ngày mở thưởng.  
3.  Thời gian lưu trữ đối với liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng tối thiểu là 7 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn lĩnh thưởng của vé.
     Đối với các vé có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì hết thời hạn quy định vẫn phải tiếp tục lưu trữ toàn bộ liên lưu vé không trúng thưởng của ngày mở thưởng và đại bàn phát sinh tranh chấp cho đến khi có kết luận xử lý cuối cùng .
IV. Tiêu hủy liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng hết thời hạn lưu trữ.
     Công ty thành lập Hội đồng tiêu huỷ gồm các thành viên: đại diện Lãnh đạo Công ty làm chủ tịch Hội đồng; Kế tóan trưởng, trưởng phòng phụ trách công tác Phát hành và thủ kho vé hủy ế làm thành viên.
     Căn cứ số lượng liên lưu vé xổ số lô tô không trúng thưởng cần tiêu huỷ và thời hạn lưu trữ, Hội đồng tổ chức tiêu huỷ theo quy định, việc tiêu hủy phải được lập biên bản với đầy đủ các nội dung theo mẫu BB-07B.
     Trên đây là những quy định chi tiết về quy trình thu hồi, kiểm đếm liên lưu xổ số lô tô dự thưởng và lưu trữ, tiêu huỷ liên lưu xổ số lô tô không trúng thưởng của công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Quy trình này thay thế Quy trình thu hồi vé ế, lưu trữ vé ế thu hồi, tiêu hủy vé ế hết thời hạn lưu trữ ban hành kèm theo quyết định số 608/QĐ-CTXSKT ngày 24/8/2007. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ảnh kịp thời về Công ty để nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.
 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

Dương Thế Đào

 

(  )
TIN LIÊN QUAN