CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 459/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định

Ngày: 24/09/2013

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------

 Số:  459/QĐ-CTXSKT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
----------------------------------------


       Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng
vé xổ số truyền thống Bình Định

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

        Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;

       Căn cứ Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

         Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

          Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Trả thưởng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.    Ban hành kèm theo quyết định này là Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết   Bình Định.
Điều 2.    Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định có hiệu lực từ ngày 01/10/2013. Các qui định trước đây trái với thể lệ này hết hiệu lực thi hành.
Điều 3.    Các ông (bà) Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị trực thuộc và cán bộ, CNV có liên quan của Công ty, các đại lý bán vé xổ số truyền thống Bình Định và khách hàng tham gia dự thưởng xổ số truyền thống Bình Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận:
- Như điều 3;    
- Các thành viên HĐ GSXS (thay b/cáo);
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Trang thông tin điện tử của Công ty;  
- Lưu VT, TT


 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

Dương Thế Đào
 

  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT    BÌNH ĐỊNH
----------------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
----------------------------------------
THỂ LỆ
THAM GIA DỰ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-CTXSKT ngày 18/9/2013 của Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định)

 

Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1.    Loại hình và tên  sản phẩm vé xổ số truyền thống Bình Định
              Vé xổ số truyền thống Bình Định là loại hình xổ số có in sẵn trước về giá vé; các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng. Số lượng các chữ số, chữ cái được giới hạn trong phạm vi vé số phát hành và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé số.
               Trong từng thời kỳ cụ thể, Công ty phát hành các loại sản phẩm  vé xổ số truyền thống sau:
             - “Xổ số truyền thống 5 chữ số” là loại hình xổ số truyền thống có 5 chữ số dự thưởng được in sẵn trên tờ vé từ số 00.000 đến số 99.999 trong mỗi sê-ry phát hành.
            - “Xổ số truyền thống 6 chữ số” là loại hình xổ số truyền thống có 6 chữ số dự thưởng được in sẵn trên tờ vé từ số 000.000 đến số 999.999 trong mỗi sê-ry phát hành.
Điều 2.    Tổ chức phát hành vé xổ số truyền thống  Bình Định
               Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định trực thuộc UBND tỉnh Bình Định là tổ chức duy nhất được phép phát hành vé xổ số truyền thống Bình Định trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung theo quy định của Bộ Tài chính.
               Trụ sở chính của Công ty: 304 - Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
               Điện thoại: 056 3824850; Fax: 056 3821661
               Email: xosobinhdinh@vnn.vn; Website: xosobinhdinh.com.vn

Chương II
QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.    Đối tượng và điều kiện tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định
                Người mua vé xổ số truyền thống Bình Định  phải đáp ứng đủ các điều kiện qui định sau:
                - Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
                - Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
              - Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật.
Điều 4.    Cách thức tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định
              Khách hàng được quyền lựa chọn những vé có các chữ số mà mình ưa thích để mua và tham gia dự thưởng. Vé xổ số truyền thống Bình Định được in sẵn mệnh giá vé, chữ số dự thưởng, ngày mở thưởng, ký hiệu tờ vé, cơ cấu giải thưởng và các thông tin liên quan khác…Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành, quay số mở thưởng.
Điều 5.     Phương thức xác định kết quả trúng thưởng
          1.    Kết quả mở thưởng
               Công ty thực hiện quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống theo lịch được Bộ Tài chính quy định vào ngày thứ Năm hàng tuần.
               Thời điểm mở thưởng vé xổ số truyền thống được thực hiện thống nhất theo sự thỏa thuận của các Công ty trong Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực Miền Trung và được quy định cụ thể tại Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống của Công ty.
          2.    Cách đối chiếu kết quả
                Sau khi có kết quả quay số mở thưởng, căn cứ vào số lượng và thứ tự sắp xếp các chữ số in sẵn trên tờ vé trùng tương ứng với những chữ số trên bảng thông báo kết quả của Công ty để xác định kết quả trúng thưởng theo từng hạng giải thưởng và giá trị của giải thưởng; trúng thưởng giải nào được nhận thưởng giải đó, trường hợp vé trúng thưởng nhiều giải sẽ được nhận tất cả các giải thưởng.
Điều 6.    Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định
               Số lượng các hạng giải thưởng, cơ cấu từng giải thưởng trong tổng giá trị các giải thưởng được xây dựng trên cơ sở sự thỏa thuận và thống nhất chung của các Công ty thuộc Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực Miền Trung, phù hợp với quy định của Bộ Tài chính.
              Cơ cấu giải thưởng và giá trị mỗi giải thưởng của từng loại sản phẩm được xác định trước và in sẵn trên mặt sau  của tờ vé.
Điều 7.     Điều kiện và thời hạn lĩnh thưởng đối với vé xổ số truyền thống Bình Định trúng thưởng
         1.     Điều kiện lĩnh thưởng
               Vé xổ số truyền thống trúng thưởng được lĩnh thưởng phải là vé trúng thưởng thật sự do Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định phát hành còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và các đại lý xổ số được Công ty uỷ quyền.
             Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì Công ty thực hiện các biện pháp tổ chức thẩm tra, xác minh để xem xét trả thưởng cho khách hàng. Đối với các vé trúng thưởng  giải đặc biệt bị rách rời như đã nêu trên thì để đảm bảo tính cẩn trọng trong công tác trả thưởng, Công ty có thể đề nghị cơ quan Công an thực hiện việc giám định. Kết quả giám định nếu xác định vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận thì Công ty báo cáo Hội đồng giám sát xổ số tỉnh để tham khảo ý kiến trước khi quyết định trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Chi phí để giám định của cơ quan Công an do khách hàng chi trả.
         2.      Thời hạn lĩnh thưởng
                Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
                 Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của Công ty TNHH xổ số kiến thiết  Bình Định đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.
               Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 8.    Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
         1.    Trách nhiệm
              - Việc phát hành vé xổ số truyền thống phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.
              - Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành.
              - Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng.
              - Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng.
             - Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số truyền thống.
              - Tổ chức quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh.
             - Thông báo kết quả mở thưởng xổ số truyền thống có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty, giá vé, ký hiệu bộ vé, ngày quay số mở thưởng, …rộng rãi cho đại lý và khách hàng biết.
              - Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo qui định cho khách hàng trúng thưởng vé xổ số truyền thống do Công ty phát hành.
              - Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng.
             - Cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý.
            - Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến và khuyến cáo cho người tham gia dự thưởng xổ số kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số.
              - Kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số truyền thống của công ty.
        2.     Quyền hạn
              - Được uỷ quyền cho các đại lý xổ số thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.
            - Trong trường hợp không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số truyền thống biết.
              - Được quyền tuyên truyền, quảng bá các hoạt động liên quan đến loại hình xổ số truyền thống của Công ty.
              - Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé sai qui định của Nhà nước và Công ty, những vé gian lận.
             - Có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng.
Điều 9.    Trách nhiệm, quyền lợi của  người tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định
         1.    Trách nhiệm
             - Khách hàng tham gia mua vé xổ số truyền thống Bình Định có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số truyền thống.
             - Bảo quản tờ vé xổ số đã mua để tham gia dự thưởng theo đúng qui định của Nhà nước và của Công ty.
           - Khi nhận thưởng phải xuất trình đầy đủ vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng để làm thủ tục nhận thưởng.
            - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của Nhà nước.
         2.    Quyền lợi
           - Khách hàng khi trúng thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định sẽ được Công ty thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản.
           - Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.
           - Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân như: tên, địa chỉ, nơi cư trú; thời gian, địa điểm lĩnh thưởng; số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng. Nếu người trúng thưởng không có yêu cầu bí mật thông tin trả thưởng thì Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết.
           - Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo qui định của pháp luật đối với người trúng thưởng vé xổ số kiến thiết.
Điều 10.    Những khuyến cáo về việc kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống.
                - Tham gia mua vé xổ số kiến thiết Bình Định vừa ích nước, vừa lợi nhà.
                - Bạn nên kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết để không ảnh hưởng đến cuộc sống mình.
 

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11.    Hiệu lực và tổ chức thực hiện
               Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống Bình Định được gửi đến các thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; phổ biến rộng rãi trong toàn Công ty, các đại lý xổ số của Công ty và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định thông qua website Công ty theo địa chỉ http//:xosobinhdinh.com.vn.
                Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống Bình Định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ./.
 

 

  GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

Dương Thế Đào

 

(  )
TIN LIÊN QUAN