CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quy định số 325/QĐ-CTXSKT ngày 15/4/2009 của Công ty TNHH XSKT Bình Định về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ trúng thưởng xổ số

Ngày: 15/04/2009

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

CTY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

 

 

BÌNH ĐỊNH

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                    Số :325/QĐ-CTXSKT                                                           Quy  Nhơn , ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

  

 

QUI ĐỊNH

 

V/v  khấu trừ  thuế thu nhập cá nhân  đối với người  có thu nhập

 

từ  trúng thưởng xổ số  .

 

 

 

Thực hiện Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số . Căn cứ biên bản làm việc giữa Công ty và Cục thuế tỉnh Bình Định ngày 17/3/2009 về việc triển khai thực hiện Thông tư 42/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính . Nay Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định  hướng dẫn việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng xổ số như sau :

 

1.     Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân  

 

Người trúng thưởng xổ số các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 01 tờ vé xổ số thì thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng xổ số .

 

Ví dụ 1 : Ông Nguyễn Văn A trúng thưởng 01 tờ  vé xổ số bóc giải đặc biệt có giá trị giải thưởng 12.500.000 đồng thì khi nhận thưởng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng xổ số .    

 

Ví dụ 2: Ông Nguyễn H trúng thưởng 40 tờ vé XSTT giải 2.000.000 đồng /tờ , tổng giá trị nhận thưởng là 80.000.000 đồng thì ông Nguyễn H không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập người trúng thưởng khi nhận thưởng.

 

                                                                                                                                                                                                  

 

2.     Cách xác định thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng xổ số

 

Khi trả thưởng cho khách hàng  thuộc đối tượng nộp thuế  thu nhập cá nhân người trúng thưởng xổ số , các đơn vị phải khấu trừ thuế  trước khi trả thưởng theo nguyên tắc :  

 

 

-         Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ  = Thu nhập tính thuế  (x) thuế suất 10%.

 

-         Trong đó: Thu nhập tính thuế  là phần giá trị giải thưởng của từng vé xổ số vượt trên 10 triệu đồng mà khách hàng trúng thưởng được nhận.

 

Ví dụ 3: Ông Trần K nhận 1 tờ vé trúng giải đặc biệt trị giá 125 triệu đồng của bộ vé 9BK1T5 mở thưởng ngày 07/5/2009, khi trả thưởng cho khách hàng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng như sau :

 

          ( 125.000.000 đồng – 10.000.000 đồng ) X 10% = 11.500.000 đồng.

 

+ Phần giá trị trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  còn lại phải trả cho ông Trần K là :

 

           125.000.000 đồng – 11.500.000 đồng = 113.500.000 đồng.

 

Ví dụ 4: Ông Lê B nhận 10 tờ vé trúng giải nhất trị giá 200 triệu đồng của bộ vé 9BK2T5 mở thưởng ngày 14/5/2009. Phần  thu nhập phải tính thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng  là :

 

          [ 10 tờ vé x (20 triệu đồng – 10 triệu đồng/ tờ) ] = 100 triệu đồng .

 

+ Thuế thu nhập người trúng thưởng phải khấu trừ trong trường hợp này được xác định là  :

 

          [ 200 triệu đồng – ( 10tờ  x 10 triệu đồng )]  x 10% = 10 triệu đồng .

 

+ Phần giá trị trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  còn lại phải trả cho ông Lê B là :

 

           200 triệu đồng – 10 triệu đồng = 190 triệu đồng.

 

 Lưu ý:  Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng , các đơn vị phải viết biên lai thu thuế giao cho khách hàng theo quy định.

 

3. Thời gian thực hiện 

 

Qui định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 23/4/2009. Các qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ.

 

Khi trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng theo qui định này, các đơn vị không thực hiện gửi các thông tin về người trúng thưởng  lên mạng W2D để phục vụ công tác theo dõi như trước đây.

 

Trên đây là qui định về việc khấu trừ thuế thu nhập người trúng thưởng xổ số , đề nghị Trưởng  phòng Trả thưởng, trưởng các VPĐD, các chi nhánh Xổ số kiến thiết kịp thời triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Công ty để xem xét giải quyết ./.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

-          Cục thuế tỉnh(thay báo cáo);

 

-          Các phòng,CN,VPĐD (thực hiện)

 

-          Giám đốc, các Phó GĐ(để biết);

 

-         Lưu VT, TT, W2D.

 

KT. GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Xuân Thanh


( Ban biên tập )
TIN LIÊN QUAN