CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
VÉ XỔ SỐ LÔ TÔ

Ngày: 01/10/2014

1. Giá trị trúng thưởng loại 2 số

Mệnh giá vé (đ) Lô Đầu Lô Cuối 2 Lô 18 Lô
5.000 300.000 300.000 150.000 16.500
10.000 600.000 600.000 300.000 33.000
20.000     600.000 66.000
50.000       165.000

2. Giá trị trúng thưởng loại 3 số

Mệnh giá vé (đ)
Lô Đầu
Lô Cuối 2 Lô 5 Lô Đầu
5 Lô Cuối 7 Lô Giữa 17 Lô
5.000 3.000.000 3.000.000 1.500.000 600.000 600.000 428.500 176.500
10.000 6.000.000 6.000.000 3.000.000 1.200.000 1.200.000 857.000 353.000
20.000     6.000.000 2.400.000 2.400.000 1.714.000 706.000
50.000             1.765.000

 

( Ban biên tập )
TIN LIÊN QUAN