QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư 22/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/3/2021 Quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Ngày: 08/04/2021

( BBT )
TIN LIÊN QUAN