QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính bổ sung sửa đổi một số điều của thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Ngày: 01/01/2015

( BBT )
TIN LIÊN QUAN