QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày: 20/01/2018

( BBT )
TIN LIÊN QUAN