QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày: 01/01/2018

( BBT )
TIN LIÊN QUAN