QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư số 131/2009/TT-BTC ngày 29/6/2009 của Bộ tài chính sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC và Thông tư số 112/2007/TT-BTC của Bộ tài chính

Ngày: 10/06/2009

( Ban biên tập )
TIN LIÊN QUAN