QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội

Ngày: 10/06/2009

( Ban biên tập )
TIN LIÊN QUAN